το έργο

Ο θεσμός της Μαθητείας αποτελεί μία προτεραιότητα για όλες τις χώρες – μέλη της Ε.Ε. Οι εταίροι του έργου R.APP προέρχονται από 5 χώρες της Ε.Ε., στις 4 από τις οποίες (Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα και Ρουμανία) – με εξαίρεση τη Γερμανία όπου όπου η Μαθητεία στο πλαίσιο του Διττού Συστήματος εκπαίδευσης αποτελεί μία πραγματικότητα-παρατηρείται περιορισμένη αξιοποίηση του θεσμού.

Σε κάθε χώρα, οι δυσκολίες στην εφαρμογή του θεσμού της Μαθητείας σχετίζονται με την έλλειψη σχετικής ευαισθητοποίησης και πληροφόρησης, την γραφειοκρατία, την έλλειψη συνοχής μεταξύ των αναγκών σε δεξιότητες και τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά προγράμματα, την έλλειψη εκπαιδευτικής κουλτούρας και την δυσκολία στην εξεύρεση κατάλληλων μαθητευόμενων και στην προετοιμασία των Εκπαιδευτών Μαθητείας των επιχειρήσεων υποδοχής.

Το έργο R.APP συνιστά μία απάντηση στα προαναφερθέντα προβλήματα και στοχεύει στην επίτευξη των εξής:

  • Κατάρτιση των Εκπαιδευτών Μαθητείας των Εκπαιδευτικών Οργανισμών για την αναβάθμιση των ικανοτήτων τους στον σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων Μαθητείας
  • Κατάρτιση των Εκπαιδευτών Μαθητείας των επιχειρήσεων υποδοχής για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους όσον αφορά τις κανονιστικές και διοικητικές διαδικασίες της υποδοχής μαθητευόμενων
  • Ενθάρρυνση της υιοθέτησης διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας από τους φορείς Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης σε ό,τι αφορά στην Μαθητεία
  • Διεύρυνση της κινητικότητας για Μαθητεία στην Ε.Ε. με διαφανή συστήματα προσόντων, τα οποία επιτρέπουν την αναβάθμιση των δεξιοτήτων των μαθητευόμενων και την ενίσχυση των προοπτικών ένταξής τους στην Αγορά Εργασίας.

Τα κύρια αναμενόμενα αποτελέσματα του R.APP είναι τα ακόλουθα:

O1 – Εκπαιδευτικός Οδηγός για Εκπαιδευτές σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων Μαθητείας

Ο2 – Κατάρτιση Εκπαιδευτών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων Μαθητείας

O3 – Εγχειρίδιο για Εκπαιδευτές των επιχειρήσεων υποδοχής

Ο4 – Εγχειρίδιο για την κινητικότητα για Μαθητεία  

Το έργο αναμένεται να έχει σημαντική θετική επίδραση στις εξής ομάδες στόχου:

  • Άμεσα συμμετέχοντες στο έργο: Το R.APP θα αναβαθμίσει τις δεξιότητες των εκπαιδευτών που σχετίζονται με τον σχεδιασμό και τη διαχείριση προγραμμάτων Μαθητείας, την αξιολόγηση των μαθητευόμενων και την κινητοποίηση των επιχειρήσεων στην υποστήριξη τέτοιων προγραμμάτων, 
  • Εταίροι του Έργου: Το R.APP θα υποστηρίξει την υιοθέτηση από τους εταίρους καινοτόμων προσεγγίσεων για τον σχεδιασμό και τη διαχείριση ευέλικτων διαδρομών Μαθητείας σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο,
  • Άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς: αφορούν δημόσιους φορείς διαχείρισης εργατικού δυναμικού, επιμελητήρια και κοινωνικούς εταίρους, στους οποίους θα επικοινωνηθεί συστηματικά το Mοντέλο R.APP.